Điều khoản bảo mật

Nội dung xuất bản trên website này (ý tưởng, các files số hóa, hình ảnh, nội dung, đồ họa, logo) là thuộc sở hữu của Homa architects và/hoặc của người tạo ra nội dung đó và những nội dung này được bảo hộ bởi luật bản quyền quốc tế.

Toàn bộ phần biên soạn nội dung trên website là tài sản của Homa architects, Homa architects có bản quyền tác giả cho những nội dung biên soạn này.

Thông tin cá nhân khách hàng gửi cho chúng tôi thông qua website này được giữ bảo mật hoàn toàn.