Phương pháp

1.   Nghiên cứu kỹ nhiệm vụ thiết kế và điều kiện hiện trạng (điều kiện tự nhiên và xã hội).

2.  Tìm ý tưởng và các tiềm năng thiết kế thông qua các phương pháp tập kích não và nghiên cứu nhóm.

3.  Chúng tôi tin rằng có nhiều hơn 1 đề xuất tốt đối với một đề bài, vì thế chúng tôi liên tục tìm kiếm và nghiên cứu các phương án khác nhau nhờ các công cụ hỗ trợ thiết kế đa dạng. Để lọc ra và định hình được phương án tốt nhất, chúng tôi dành rất nhiều công sức và thời gian cho giai đoạn thiết kế ý tưởng.

4.  Trong số những ý tưởng được nghiên cứu, chúng tôi trình bày với khách hàng những tiềm năng tốt nhất và cùng lựa chọn với khách hàng dựa trên sự hiểu sâu sắc về phương án cũng như về ngân sách.

5.  Từ phương án được lựa chọn, chúng tôi phát triển, gọt giũa để tối ưu hóa thiết kế và các yếu tố định lượng, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn các bộ môn liên quan.

6.  Khi thiết kế được chốt dựa trên sự nhất trí giữa tất cả các đội, chúng tôi triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

7.  Giám sát tác giả bắt đầu khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án phê duyệt. Thăm, tham dự họp công trường và phối hợp cùng các bên liên quan.