Thiết kế cảnh quan

Khảo sát dự án, đề xuất thiết kế phần xây, phần cây xanh mặt nước và các điêu khắc ngoài trời.

Đề xuất danh mục cây trồng, và các hạng mục cảnh quan khác.

Phối hợp nhà thầu, nhà cung cấp, giám sát tác giả.

Hình thức tư vấn:

– Thiết kế mới;

– Cải tạo, thiết kế đồ ngoại thất;

– Tối ưu hóa thiết kế sẵn có.