Thiết kế nội thất

Khảo sát, thiết kế, trang trí nội thất, các mặt hoàn thiện và đồ rời.

Phối hợp nhà thầu, nhà cung cấp, giám sát tác giả.

Hình thức tư vấn:

– Thiết kế mới;

– Cải tạo, thiết kế trang bị đồ rời;

– Tối ưu hóa thiết kế sẵn có.